Avlopp i Bränntorp

Då arbetet avseende kommande förändringar inom vår förening numera hanteras inom vägföreningen kommer inte denna sida längre uppdateras utan information kommer istället återfinnas på sidan ”Bränntorps framtida avloppslösning”.

2015-10-12

2015 10 04 informerade vi om avloppsfrågan på höstmötet. Övervägande delen av mötesdeltagarna är av uppfattningen att vi har problem med avloppen som behöver åtgärdas på en stor del av fastigheterna i Bränntorp.

VA-gruppen avslutar nu arbetet som påbörjades i våras. Vi har lärt oss mycket. Vi ser att det finns alternativ till att leda avloppet till Toltorp/Katrineholm som vi skrev om 2/9 och 23/9. Det känns mycket positivt att Finspångs kommun vill gå vidare och utreda lämpligaste alternativ för Bränntorps avloppslösning. Det arbetet kommer att fortsätta efter sommaren 2016 när kommunens övergripande VA-plan bedöms vara klar.

Det finns ett antal frågor som vi inte kände till i våras. De behöver hanteras framöver. Vi har hittat intressanta utvecklingsidéer. En är att dra ett fibernät i samband med avloppsutbyggnaden om det visar sig att behovet är tillräckligt stort. En annan är att lägga ledning för vårt egna vatten för åretruntbruk när avloppsnätet byggs ut. Idén behöver utredas med hänsyn till gällande lagar och regler och utvärderas med hänsyn till behov och ekonomi. Detta kan leda till att projektet överlappar Vägföreningens nuvarande verksamhet. Därför är det viktigt att frågan hanteras av vägföreningen i nästa steg. Om du håller med kan du skriva en motion till årsmötet 2016. Det här är ingen svår sak. Skicka ett mail till Erik Kihl och skriv vad du anser så kommer ditt förslag att behandlas på årsmötet. Du kan göra det nu. Tänk på att motioner måste lämnas senast under mars månad. Om det behövs en stadgeändring kan årsmötet besluta om det. Det är inte heller en svår sak. Stadgarna ska vara ett stöd och inte ett hinder för att bedriva den verksamhet som boende i Bränntorp behöver. Du kan också ta kontakt med någon i valberedningen och föreslå att de söker kandidater som är intresserade av att verka i en styrelse som i någon form tar in avloppsfrågan i arbetsuppgiften.

Bästa möjligheterna till en bra lösning på avloppsfrågan är att vägföreningen samverkar med Finspångs kommun på ett konstruktivt sätt med Bränntorpsbornas bästa för ögonen.

2015-09-23
Bra möte med kommunen. Den övergripande VA-planen planeras vara klar till sommaren 2016.

2015 09 15 hade vi ett andra möte med Finspångs kommun. Vi redovisade våra erfarenheter från de leverantörskontakter vi haft under sommaren. Det vi fått fram är inte tillräckligt som beslutsunderlag men visar att det finns andra möjligheter än att leda avloppet till Toltorp/Katrineholm. Flera leverantörer har tekniska möjligheter att lösa avloppsfrågan på ett miljömässigt bra sätt. Deras erfarenheter kommer från anläggningar som är mindre än Bränntorp men deras bedömning är att det är möjligt att utforma en anläggning som klarar vårt behov. Nästa steg för kommunen är att slutföra den övergripande VA-planen. Tanken är att detta skall vara klart sommaren 2016. Sannolikt kommer avloppsfrågan i Bränntorp att ha högsta prioritet. Därefter kommer lämpligaste alternativ att utredas.

Viktigt för oss i Bränntorp

Många praktiska och principiella frågor kommer att behöva lösas och projektet kommer att pågå med olika intensitet under ett antal år. Därför är det viktigt att frågan kommer in i vägföreningens verksamhet och att valberedningen hittar kandidater till styrelsen som är beredda att  engagera sig i frågan. Avloppsfrågan är på agendan till höstmötet i oktober. Kom gärna med dina synpunkter och frågor.

2015-09-02

Vi har arbetat vidare med att hitta en gemensam lösning på avloppsfrågan i Bränntorp och träffat 6 tänkbara leverantörer. 5 personer från VA-gruppen har engagerat sig och vi har träffat 1-4 representanter för leverantörerna. I flera fall har de tagit med samarbetspartners för att få hjälp med bedömningar av vilka markarbeten som behöver göras. Några har tagit fram förslag och återkommit på ett andra besök.  Vår bedömning är att det är tekniskt möjligt att lösa uppgiften på ett miljömässigt bra sätt. De första grova kalkylerna pekar på ekonomiska fördelar när det gäller investering såväl som årskostnad jämfört med det tidigare alternativet att leda avloppet till Katrineholms reningsverk. Nästa steg är att sammanställa ett underlag som vi presenterar på mötet med Finspångs kommun 2015-09-15.

2015-08-11

VA-gruppen har arbetat vidare med alternativet gemensamt avlopp under sommaren. Under kommande veckor träffar vi ett antal leverantörer.  Vi vill hitta några som vi bedömer skulle kunna leverera en lösning som är gemensam för alla i Bränntorp och som är bra såväl miljömässigt som ekonomiskt. Tanken är att presentera detta vid mötet med Finspångs kommun 2015-09-15 som ett alternativ till kommunalt VA.

VA-gruppen har förändrats så att Håkan Dahl och Kaj Lyckebo har lämnat gruppen och Jan Andersson har anslutit sig till Teknikdelen i  gruppen.

Vi fortsätter arbeta med ”bäst lösning för så många som möjligt som möter miljökraven”. Hör gärna av dig till någon av oss i VA-gruppen med idéer, frågor och synpunkter.

2015-06-01
Bra möte med kommunen. Vi undersöker alternativet gemensamt avlopp.

VA-gruppen träffade Finspångs kommun 2015-05-26. Vårt mål var att lyssna och ställa frågor för att förstå kommunens utgångspunkter i avloppsfrågan. Det är viktigt att vi Bränntorpsbor får en klar bild av vilka möjligheter och vilka begränsningar som finns för att lösa avloppsproblemen i Bränntorp.  Vi hade en positiv och öppen diskussion och utgick från VA-inventeringen som kommunen gjorde 2008. I rapporten framgår att en stor del av avloppen i Bränntorp behöver åtgärdas och det finns tre förslag på åtgärder: kommunalt avlopp, gemensam avloppsanläggning eller enskilda avloppsanläggningar.

Den lagstiftning som styr avloppsfrågan är vattentjänstlagen. Kommunens bedömning är att nuvarande tillämpning av lagen innebär att avloppsfrågan i Bränntorp är en kommunal angelägenhet. Slutsatsen är att enskild avloppsanläggning inte är möjlig. Kommunen och tidigare VA-gruppen har förordat en kommunal lösning som sannolikt är den mest långsiktiga lösningen. Gemensam avloppslösning är också tänkbar och den skulle kunna uppfylla kraven i vattentjänstlagen.

Nästa möte blir 2015-09-15. Fram till dess kommer VA-gruppen att söka efter möjliga lösningar som vi kommer att diskutera med kommunen. Vi arbetar vidare med idén ”bäst lösning för så många som möjligt som möter miljökraven”. Kom gärna med tips och idéer till projektet.

2015-05-17

VA-gruppen har nu haft tre möten där vi i huvudsak lagt upp en strategi för det fortsatta arbetet samt förberett oss för vårt första möte med Finspångs kommun. Kontaktgruppen kommer att träffa ansvariga inom kommunen 2015-05-26. Bland annat kommer samhällsbyggnadschefen Jan-Erik Heintze delta i mötet. VA-gruppen har sammanställt ett antal punkter som vi anser vara relevanta att belysa för att ge oss inom Bränntorps fritidsområde en relevant uppfattning om framtiden. Har ni frågor ni grunnar på, högt som lågt, vilka kan vara lämpliga att lyfta ta då kontakt med vår projektledare Roger Persson eller någon annan inom vår kontaktgrupp.

2015-04-27

Vid vägföreningens möte 2015-04-25 beslutade vi inom Bränntorps Vägförening gemensamt att starta en ny VA-grupp. Gruppens uppgift är att verka för att vi får en lösning på våra avloppsproblem som passar så många Bränntorpsbor som möjligt och samtidigt möter gällande miljökrav. En viktig del i detta är att vi alla måste känna att kostnaden för lösningen blir rimlig.

Vi som tog på oss uppdraget att jobba med frågan har nu haft ett första möte och fått till en organisation. Vi känner att vi fått en ganska god täckning avseende nödvändiga kompetenser men ser gärna att vi alla hjälps åt och bidrar. Det är säkert så att många har idéer, kontakter, erfarenheter eller information som  kan vara till nytta. Tveka inte att kontakta någon i gruppen.

Vår uppgift är att belysa olika alternativ, föra en dialog med Finspångs kommun, föra en dialog och informera boende inom Bränntorps fritidsområde. Vi har ingen beslutanderätt och kommer inte ingå några avtal.

Vi kommer huvudsakligen använda denna hemsida som vårt informationsmedium varför det är bra om ni lägger in er mailadress i rutan under ”FÅ NYHETER VIA EPOST” samt trycker på knappen ”Prenumerera”. När ni gjort detta så kommer ni få meddelanden när vi har information att fördela. Rutan finner ni direkt till höger om denna text.

VA-gruppen

Projektledning      
Namn Adress Bränntorp
Roger Persson Utterstigen 5
Göran Hellqvist Rävstigen 9
Juridik och Ekonomi    
Namn Adress Bränntorp
Peter Nyström Grävlingsstigen 3
Lasse Bergman Orrstigen 6 tom 1/7
Örnvägen 5 from 1/7
Teknik      
Namn Adress Bränntorp
Jan Andersson Ejderstigen 11
Per Olsson Utterstigen 7
Tina Wolinder Falkstigen 11
Information      
Namn Adress Bränntorp
Per Pettersson Rådjursvägen 15
Ulla Wittek Renstigen 6

Dokumentation Finspångs Kommun

2010-01-19 Förvaltningens tjänsteskrivelse
2010-02-15 Kommunstyrelsens protokoll, se § 76
2010-03-01 Kommunstyrelsens protokoll, se § 119
2012-04-17 Förvaltningens tjänsteskrivelse
2012-05-02 Kommunstyrelsens protokoll, se § 184
2012-05-14 Kommunstyrelsens protokoll, se § 221
2014-11-11 Finspångs tekniska verk: Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Bränntorp.

Artiklar i kategorin Avlopp

 • BränntorpsMaran 2018 nu uppdaterad med ekonomi och bilder 15 juli, 2018

  Och här hittar ni sidan: BränntorpsMaran 2018

 • Resultat årets BränntorpsMara 14 juli, 2018

  Hittas här http://branntorp.se/badhusforeningen/branntorpsmaran-2018/ Ytterligare bilder kommer senare då det just nu inte fungerar med mer än en bild

 • Bränntorpsmara2018 20 juni, 2018

  Lördagen den 14 juli blir det Bränntorpsmara med start kl 10.00. Varmt tack till Bastuföreningen som delar med sig av såväl material som erfarenheter. Och tack till er som ställer upp som funktionärer. Visst är det viktigt att vi håller traditionen vid liv! Mer information kommer lite senare Inga-Lill Johansson Tel 073-58 58 201

 • Föreningsbrev hösten 2017 samt kallelse till den 7 oktober, arbetsdag 09 – 12 och informationsmöte 14:00 Getnäs 10 september, 2017

  Föreningsbrev och kallelser är nu publicerade på hemsidan under Handlingar eller läs den direkt  Föreningsbrev hösten 2017 samt kallelse till den 7 oktober, arbetsdag och informationsmöte

 • Reviderad VA-plan 9 september, 2017

  Det har nu publicerats en reviderad VA-plan på Finspångs kommuns hemsida som ni finner här. Beslut i frågan kommer sannolikt 18 september då kommunalfullmäktige i Finspång har möte. Tidigare information finner ni på vår hemsida.

 • Resultat och bilder från BränntorpsMaran 2017 9 juli, 2017

  Hittar ni här BränntorpsMaran 2017

 • Sommarvattnet, reparationsarbeten och avstängning 31 oktober, 2016

  Reparationsarbete vecka 44 Under kommande vecka kommer vi börja byta läckande kranar vid tomtgränserna. Detta innebär att vattnet tidvis kommer vara avstängt. Avstängningarna kommer göras områdesvis så långt som möjligt för att minimera störningarna. Vattnet kommer senast kl 17:00 åter vara påslaget. Avstängning av sommarvattnet Vi planerar att börja stänga av sommarvattnet from måndag 2016-11-07.

 • Glöm inte att ta till vara på er möjlighet att yttra er avseende VA-plan. 25 oktober, 2016

  Nu finner ni ytterligare medlemmars remiss avseende VA-plan på Bränntorps framtida avloppslösning.  Missa inte heller att själva göra er personliga utlåtande.  På sidan finns även det underlag som avloppsgruppen sammanställt till hjälp för de som själva vill yttra sig till förmån för enskilda avloppslösningar.

 • Remisser angående VA-plan skickade och publicerade 20 oktober, 2016

  På Bränntorps framtida avloppslösning finner ni nu en medlems remiss avseende VA-plan samt remissunderlag. På Vägföreningen finner ni styrelsens remiss.

 • Ny information om avloppsfrågan 7 september, 2016

  Ni hittar nu ny information rörande avloppsfrågan på en ny sida "Bränntorps framtida avloppslösning". Glöm inte heller arbetsdag och höstmöte lördag 8 oktober, kl. 09:00-12:00 respektive kl. 14:00.

 • Lyckad simskoleavsutning 16 juli, 2016

  I fredags firade vi av årets simskoledeltagare. Mer information finns på vägföreningens hemsida, där även länk till en artikel i Norrköpings tidningar återfinns.

 • Vägföreningen informerar – Rättelse 4 juli, 2016

  Tyvärr blev tiderna fel i föregående utskick, nedan står de rätta tiderna markerade med fet stil. Idag 2016-07-04 startade simskolan vid ”kommunala badet” . Simskolan kommer att pågå  samtliga vardagar Kl. 09:00-12:00 tom. 2016-07-15. I samband med detta ber vi boende i Bränntorp att stötta verksamheten genom att: Om möjligt välja någon annan badplats när ni ...

 • Bränntorpsmarans resultat är nu publicerat på Badhusföreningens hemsida 2 juli, 2016

  BränntorpsMaran 2016

 • Badhusföreningen informerar 7 juni, 2016

  Bränntorpsmaran Årets lopp sker lördagen 2016-07-02, start vid Getnäs kl. 10:00 och anmälan mellan kl. 09:20 och 09:50. Vänligen respektera anmälningstiderna då loppet på allmän begäran kommer starta på utsatt tid. I år finns även möjlighet till förhandsanmälan via mail i kombination med betalning via swish. Se detaljerad information på badhusföreningens hemsida. Auktionen Årets auktion är planerad till ...

 • Kalbo badhusförening UPA kallar medlemmar till årsmöte 2016 17 april, 2016

  Lördagen den 21 maj 2016 kl. 11.00 Plats: Ericsson Lostigen 6   Anmälan om deltagande till Ronny och Kerstin Ericsson senast 10 maj via telefon 011-890 02   Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 14 maj 2016 under adress: Ericsson Lostigen 6, 610 14 Rejmyre   VÄLKOMNA Styrelsens sammansättning under året: Ordförande Göran Hellqvist Sekreterare Per Pettersson Kassör Ronny Ericsson Ledamot Kai Holopainen Ledamot Åke Bergström Suppleant Kerstin Ericsson Suppleant Carrie-Anne Johansson Suppleant ...

 • Information från VA-gruppen 12 oktober, 2015

  Hemsidan är nu uppdaterad med ny information.

 • Information från VA-gruppen 23 september, 2015

  VA-gruppens representanter har träffat Finspångs kommun. Information hittar ni på hemsidan.

 • Ny information från VA-gruppen 2 september, 2015

  Hemsidan är nu uppdaterad med ny information.

 • Information från VA-gruppen 11 augusti, 2015

  Hemsidan är nu uppdaterad med ny information.

 • BränntorpsMarans resultat nu publicerade på hemsidan 11 juli, 2015

  Följ länken så finner ni senaste informationen från BränntorpsMaran 2015.

Fler artiklar...

2 kommentarer Skriv kommentar

 1. Cecilia Hagsköld skriver:

  Tack snälla ni i VA-gruppen för det arbete ni har lagt ner! Proffsigt skött från början till avslut och väldigt informativt.

 2. Jan Andersson skriver:

  Tycker det är synd att enskilda avlopp avfärdas så kategoriskt. Upprinnelsen till hela frågan var ju att dessa måste åtgärdas vilket ju är möjligt. Kommunens bedömning är kanske ganska subjektiv. Vad har kommunen egentligen för argument ? Vattenlagen ger ju utrymme för en bedömning . Alltså är den ju enbart tvingande om ingen annan möjlighet finns för att säkerställa miljö och hälsa vilket ju normalt är fallet i en tätort. Diskutabelt i bränntorp. Miljölagarna är väl överordnade vattenlagen ? Tror det finns fler fabrikat av reningsverk för enskilda hushåll som uppfyller miljökraven än för större anläggningar. Kostnadsmässigt vet jag ej men en gemensam anläggning kräver ju nedgrävning av långa ledningar. Kan bli dyrt. Alnarp har vad jag förstått en lösning för större områden.
  Med vänlig hälsning Jan Andersson

Kommentera