Årsmöte 2015

KALBO BADHUSFÖRENING UPA KALLAR MEDLEMMAR TILL ÅRSMÖTE 2015

Lördagen den 23 maj 2015 kl. 11.00. Plats: Ericsson Lostigen 6

Anmälan om deltagande till Ronny och Kerstin Ericsson senast 18 maj via telefon 011-890 02

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 19 maj 2014 under adress: Ericsson Lostigen 6, 610 14 Rejmyre

VÄLKOMNA

 DAGORDNING 

 1. Mötets öppnande
 2. Årsmötets behöriga utlysande
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av funktionärer för mötet
  1. Ordförand
  2. Sekreterare
  3. Två justerare/rösträknare att jämte ordförande justera dagens protokoll
 1. Uppläsning av föregående årsmötesprotokoll
 2. Styrelsens förvaltningsberättelse
 3. Revisorernas berättelse
 4. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 5. Val av ledamöter
  1. Styrelsemedlemmar 3 st två år
  2. Styrelsesuppleanter 1 st två år
  3. Tillsynsman
  4. Revisorer 2 st ett år
  5. Revisorsuppleant 1 st ett år
  6. Valberedare 2 st
 6. Motioner
 7. Styrelsens förslag till årsavgift
 8. Fastställande av årsavgift
 9. Mötets avslutning