Kalbo badhusförening UPA kallar medlemmar till årsmöte 2016

Lördagen den 21 maj 2016 kl. 11.00
Plats: Ericsson Lostigen 6

 

Anmälan om deltagande till Ronny och Kerstin Ericsson
senast 10 maj via telefon 011-890 02

 

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 14 maj 2016
under adress: Ericsson Lostigen 6, 610 14 Rejmyre

 

VÄLKOMNA

Styrelsens sammansättning under året:
Ordförande Göran Hellqvist
Sekreterare Per Pettersson
Kassör Ronny Ericsson
Ledamot Kai Holopainen
Ledamot Åke Bergström
Suppleant Kerstin Ericsson
Suppleant Carrie-Anne Johansson
Suppleant Gunnar Hedlund
Tillsynsman Kai Holopainen

DAGORDNING

1. Mötets öppnande
2. Årsmötets behöriga utlysande
3. Godkännande av dagordning
4. Val av funktionärer för mötet
a. Ordförande
b. Sekreterare
c. Två justerare/rösträknare att jämte ordförande
justera dagens protokoll
5. Uppläsning av föregående årsmötesprotokoll
6. Styrelsens förvaltningsberättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av ledamöter
a. Styrelsemedlemmar 2 st två år
b. Styrelsesuppleanter 2 st två år
c. Tillsynsman
d. Revisorer 2 st ett år
e. Revisorsuppleant 1 st ett år
f. Valberedare 2 st
10. Motioner
11. Styrelsens förslag till årsavgift
12. Fastställande av årsavgift
13. Mötets avslutning