Bränntorps framtida avloppslösning

På denna sida kommer vägföreningens styrelse tillsammans med nya avloppgruppen informera och rapportera vad som sker avseende vårt framtida avlopp. Den tidigare sidan ”Avlopp i Bränntorp” kommer inte att uppdateras men finnas kvar att läsa.

2017-09-09

Det har nu publicerats en reviderad VA-plan på Finspångs kommuns hemsida som ni finner här.
Beslut i frågan kommer sannolikt 18 september då kommunalfullmäktige i Finspång har möte.

2016-10-23

Vi publicerar Bränntorpsborna Birgitta och Roger Perssons personliga remiss som har sänts till Finspångs kommun.

Synpunkter på VA-förslag 2016-10-21

2016-10-20

Vi publicerar Bränntorpsbon Bo Johanssons personliga remiss som har sänts till Finspångs kommun.

Remissyttrande över förslag till VA-plan

2016-10-16

Vägföreningens styrelse har sammanställt och översänt ett formellt yttrande avseende Finspångs Kommuns förslag till VA-plan. Bränntorps-Vägförenings-yttrande-avseende-va-plan.

I enlighet med beslut vid årets höstmötet har avloppsgruppen sammanställt ett underlag till hjälp för de som själva vill yttra sig till förmån för enskilda avloppslösningar. Underlaget finns i två varianter, en word-mall för redigering samt i form av pdf för de som vill redigera manuellt. För att förstå vad som ska skrivas på tomma rader vänligen titta på word-mallen. Områden som behöver redigeras i word-mallen är gulmarkerade.

2016-09-07

Finspångs kommun har nu tagit fram ett förslag till VA-plan som miljö- och samhällsberedningen beslutat sända ut på bred remiss. Bränntorps vägförening är en av remissinstanserna. Synpunkter ska vara inlämnade senast den 4 november 2016. Under remisstiden finns förslaget till VA-plan och VA-översikten utlagda på kommunens webbplats www.finspang.se. Förslaget till VA-plan finns också utställt i kommunhuset. Dokumenten kommer även finnas tillgängliga för läsning i föreningsstugan på Getnäs.

Förslaget till VA-plan inleds i sina olika delar med kommunens policy. Utifrån policyn presenteras i tabellform aktiviteter som syftar till att möta framtida utmaningar och identifierade behov. Till förslaget till VA-plan biläggs en VA-översikt som är ett kunskapsunderlag som främst vänder sig till dem som arbetar med VA-frågor.

Kommunen håller att informationsmöte den 11/10 där styrelsen och VA-gruppen kommer att närvara.

Vi i styrelsen och VA-gruppen uppmanar samtliga medlemmar och boende inom Bränntorp att nu utnyttja möjligheten att läsa både VA-plan och VA-översikt så att vi alla kan ha en givande diskussion under höstmötet.