Föreningsstadgar och ordningsregler

Stadgar för Bränntorps Vägförening antagna vid möte 12 augusti 2017.

§ 1. Firma
Föreningens firma är Bränntorps vägförening.

§ 2. Föreningens ändamål
Föreningen förvaltar anläggningssamfällighet bildad genom anläggningsbeslut 1998-08-15,
diarienummer FEF 98110.
Anläggningssamfälligheten består av
a/ vägar samt därtill hörande vänd-, mötes- och biluppställningsplatser

b/ fastigheterna Bränntorp 3:1och 3:293 med grönområde innefattande park- och skogsmark, gångvägar och badplatser med därtill hörande anläggningar

c/vattenförsörjningsanläggning (brunn, pumpar, hydrofor, pumphus, vattenverk med utrustning, ledningar fram till respektive tomtgräns samt därtill hörande anordningar).

§ 3. Medlemskap
Medlem i föreningen är
ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under § 2.

§ 4. Styrelse
För föreningen ska finnas en styrelse med säte i Finspångs kommun. Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och tre suppleanter. Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant ett år. Ordförande och kassör väljs särskilt. Val sker så att ena året avgår ordförande eller kassör jämte halva antalet av återstående styrelseledamöter, och det andra året de övriga. Vid ordinarie föreningsstämma väljs en valberedning bestående av tre
ledamöter. Sammankallande i valberedningen väljs av föreningsstämman.

§5. Styrelsesammanträde
Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden, skall tillställas ledamöterna minst sex dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden.

Ledamot som är förhindrad att närvara skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleanten i ledamots ställe. Suppleant som inte tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.

Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträdet anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet
.
Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röst
ande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet. Fråga för utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet. Den som deltagit i avgörande av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation ska anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer.
Protokollet skall justeras av ordföranden, eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§6. Styrelsens förvaltning
Styrelsen skall
a/ förvalta föreningens tillgångar
b/ före redovisning över föreningens räkenskaper
c/ föra förteckning över delägande fastigheter och deras ägare
d/ årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi
e/ i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter

§7. Revision
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på
ordinarie föreningsstämma utse en revisor och en revisorssuppleant. Revisionsberättelse ska överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§8. Räkenskapsperiod
Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§9. Reservfond
Föreningens reserv- och förnyelsefond skall uppgå till minst 200 000 kronor. Skulle fonden genom vidtagna åtgärder understiga angivet belopp skall medel avsättas så att fondens kapitalbehållning återställs.

§10. Medlemsavgift
Varje medlem har att årligen erlägga en årsavgift, vars
storlek föreningsstämman på för medlemmarna lika grunder fastställer. Medlem är skyldig att senast på dag som föreningsstämman fastställer, efter erhållen underrättelse om honom påförd avgift, inbetala denna till föreningen. Erläggs ej avgift inom föreskriven tid skall styrelsen föranstalta om indrivning av avgiften (46§ SFL).

§11. Föreningsstämma
Ordinarie stämma skall hållas årligen, senast under juni månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan när den finner erforderligt utlysa extra stämma. Om minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar hos styrelsen begär att extra stämma skall hållas och därvid anger de ärenden som skall behandlas, åligger det styrelsen att inom en vecka kalla till sådan stämma så snart det med iakttagande av föreskriven kallelsetid kan ske. Om stämman ska godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att, från det kallelse åtgärd vidtagits, ta del av debiteringslängd, utvisa det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske.
Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgiftsinkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

Ordinarie stämma skall hållas årligen, senast under juni månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan när den finner erforderligt utlysa extra stämma. Om minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar hos styrelsen begär
att extra stämma skall hållas och därvid anger de ärenden som skall behandlas, åligger det styrelsen att inom en vecka kalla till sådan
stämma så snart det med iakttagande av föreskriven kallelsetid kan ske. Om stämman ska godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att, från det kallelseåtgärd vidtagits, ta del av debiteringslängd, utvisa det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske.

Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgiftsinkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§12. Kallelse till stämma
Kallelse till stämman skall utfärdas av styrelsen och ske med brev, eller mail till de som så önskar. I kallelse skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i §11 angivna handlingar finns tillgängliga. Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom brev eller mail.

§13. Motioner
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som skall behandlas på ordinarie stämma skall vara styrelsen tillhanda senast under mars månad. Styrelsen skall bereda angivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§14. Dagordning vid stämma
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

1 Val av ordförande för stämman
2 Val av sekreterare för stämman
3 Val av två justeringsmän
4 Styrelsens och revisorernas berättelse
5 Ansvarsfrihet för styrelsen
6 Framställning från styrelsen och motioner från medlemmarna
7 Ersättning till styrelse och revisorer
8 Styrelsens förslag till utgifts- inkomststat samt debiteringslängd
9 Val av ordförande eller kassör
10 Val av styrelseledamöter
11 Val av styrelsesuppleanter
12 Val av revisorer, jämte suppleanter
13 Val av valberedning
14 Övriga frågor
15 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

§ 15. Disposition av ekonomiskt resultat
Under räkenskapsåret uppkommit ekonomiskt resultat skall balanseras i löpande räkning till påföljande räkenskapsår.

§ 16. Stämmobeslut rösträtt
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.
I fråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 §§ Lagen om förvaltning av samfälligheter.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömande av röstresultatet.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 17. Protokoll justering
Stämmoprotokollet ska justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgänglig för medlemmarna på plats som föreningsstämman beslutar.

§ 18 Har utgått efter två årsmötesbeslut se §19.

§ 19. Ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar fordras beslut av två på varandra
följande stämmor, varav den ena ska vara ordinarie stämma. Den senaste stämman ska hållas tidigast en månad och senast tolv månader efter första stämman

Stadgar för Bränntorps Vägförening antagna vid möte 12 augusti 2017 som pdf.

Ordningsregler för Bränntorps Vägförening.

1 Bevattning

Bevattning med slang och spridare med vatten från huvudledning är förbjudet. Föreningen kommer under den tid då vattnet är påkopplat att kontrollera att bevattning med slang och spridare inte förekommer. I de fall bevattning med slang och spridare sker trots gällande förbud kommer den aktuella fastigheten att omedelbart avstängas från föreningens vatten och vattenposten pluggas och plomberas. Vattnet återinkopplas tidigast efter 14 dagar och då tillkommer en inkopplingsavgift på 300 kronor. Denna avgift skall vara erlagd innan återinkoppling sker. Brytning av plombering och egenhändig återinkoppling av vattnet kommer att beivras och bedömas som egenmäktigt förfarande. På ståndare vid tomtgräns skall monteras avstängningsventil, typ stoppkran för avstängning av den egna ledningen till fastigheten. Från stoppkran ska ledningen utgöras av PEL-rör (svart slang). Fastighetsägaren är ansvarig för ledning på egen tomt. Biltvätt får inte förekomma.

2 Hastighetsbegränsning

Inom hela området gäller hastighetsbegränsning på 30 km/h.

3 Motorfordon på allmänna platser och gångvägar

Förbud för motorfordon, även mopeder, att köra på badplatser, lekplats och gångvägar.

4 Sop- och latrinhämtning

Beställning sker hos Finspångs kommun tekniska verken.

5 Trekammarbrunn för avlopp från kök och tvättrum

Enligt hälsovårdsstadgan får vare sig vatten eller avlopp vara indraget i fastighet utan att trekammarbrunn anordnas och ansluts. Anmälan ska i förväg inlämnas till miljö- och hälsoskyddsnämnden i Finspångs kommun. (Not: Observera att huvuddelen av våra avlopp har underkänts och frågan är under utredning i Finspångs kommun men de får användas till kommunen säger stopp. Kommunen och vi i Bränntorp arbetar för en godkänd lösning för våra avlopp). 

6 Hundar och katter

Det är förbjudet att låta hundar och katter springa lösa i markerna. Hundar får inte vistas i vattnet vid allmänna badplatser.

7 Fiske och båtar

Inom föreningens vattenområde får fiske ej ske med nät, mjärde (undantag kräftmjärde) eller dylikt fångstredskap i sjön Gryten. Vi får inte heller fiska på Sila bys vatten. Markering för gräns mellan Silas och föreningens vatten finns i sjökanter och på Grytön. Båt med motor får inte användas i sjön Gryten. Båtar upplagda vid sjön Stora Gryten ska märkas med namn och adress i Bränntorp. Bryggor får inte byggas utan anmälan och tillstånd av vägföreningens styrelse. Bryggor ska märkas med namn på ägare eller ansvarig. Alla bryggor på vår mark är tillgängliga för alla, oavsett vem som byggt dem.

8 Röjning avverkning

Diket och vägrenen utanför den egna tomten ska hållas fritt från växtlighet som stoppar vattenflödet. Gräset på vägrenen i anslutning till egna tomten ska slås av tomtägaren minst en gång per sommar senast under juli månad.

Avverkning utanför den egna tomten får inte förekomma. Ta kontakt med områdesansvarig beträffande röjning och förändring på allmänning i anslutning till egen tomt.

9 Trivsel

Nedskräpning och skadegörelse på allmänna platser, toaletter och bryggor påverkar trivseln i negativ riktning och är självklart förbjudet. Vi får alla vara med och betala det som blir förstört.

10 Anmäla ny ägare

När fastighet byter ägare åligger det den gamle ägaren att till föreningen anmäla försäljningen samt namn och adress på den nye ägaren. Den som stod som ägare den 1 januari verksamhetsåret ansvarar för att årsavgiften betalas. Information om detta finns i utskick till höstmötet och julutskicket. Anmälan kan ske på branntorpsvagstyrelse@gmail.com