Meddelande angående VA-frågan

Till medlemmarna i Bränntorps vägförening!
Från Styrelsen

På höstmötet togs frågan om kommunalt vatten och avlopp till samtliga fastigheter i Bränntorp upp. Efter höstmötet har ett antal medlemmar krävt att vägföreningen snarast möjligt anordnar ett möte i denna fråga, och det förkommer även namnlistor kring detta.

Först måste vi klargöra att vägföreningen inte är part i sakfrågan. Det är istället varje enskild fastighetsägare som är sakägare och part mot kommunen. Vägföreningen känner ändå ett ansvar eftersom många medlemmar tycker frågan är angelägen och oroas av de höga kostnaderna. Styrelsen har därför beslutat att hålla ett möte där VA-frågan diskuteras. Mötet äger rum efter arbetsdagens slut den 25 april, då det ändå finns anledning för många att komma till Bränntorp.

Finspångs kommun arbetar för närvarande med en översyn av alla VA-frågor i kommunen, men den är sannolikt inte klar till våren. När kommunen så småningom fattat beslut, kan varje sakägare som inte är nöjd med detta överklaga enligt gällande regelverk.

Hälsningar
Styrelsen för Bränntorps vägförening.